Akustointi

Miksi akustointi on tärkeä?

Melu on häiritseväksi koettua ääntä. WHO:n mukaan melu haittaa terveyttä ja vaikuttaa ihmisten päivittäisiin aktiviteetteihin koulussa, töissä, kotona ja vapaa-ajalla. Melu voi häiritä unta, aikaansaada sydän- ja psykofyysisiä oireita, vähentää suorituskykyä sekä aiheuttaa ärtymystä ja sosiaalisen käyttäytymisen muutoksia. Keskimääräisen melutason ei tulisi päivälläkään olla yli 35dB. Kaikuminen lisää melua.

Meluton tila koetaan miellyttäväksi, kun ääntä ei tarvitse korottaa tullakseen kuulluksi. Tuottavuus on parempi, koska huomiokyky säilyy ja keskittyminen on helpompaa. Meluttomuuden tukema parempi fyysinen ja psyykkinen terveys on hyväksi jokaiselle, myös työntekijälle ja työnantajalle.

Oppimisympäristössään melulle altistuvien lasten on havaittu kokevan vaikeutta erottaa sanoja ja heillä on havaittu kognitiivisen kehityksen viiveitä. Krooninen melualtistus voidaan yhdistää koululaisten huonoon luetun ymmärtämiseen ja lasten mielipahaan.

Kuinka paljon akustiikkatuotteita tarvitaan?

Kaiku syntyy ääniaaltojen heijastuessa seinistä ja hälvenee vain, kun ääniaallot kohtaavat vaimentavan pinnan. Mitä suurempi tila ja mitä kovemmat pinnat ovat, sitä pidempi on jälkikaiunta-aika. Akustiikan ilmiöt ovat fysikaalisia ja niitä voidaan mitata ja laskea yksinkertaistaen:

Jos huoneen tilavuus on 100 m3, ja tilassa on 16 m2 verran absoluuttista vaimennusmateriaalia, on tilan jälkikaiunta-aika 1,0 s. Tilan koon kaksinkertaistuessa tarvitaan vaimentavaa materiaalia kaksinkertainen määrä ja kaiunta-aika puolittuu kaksinkertaistamalla vaimentavan materiaalin määrä.

Tilan jälkikaiunta-aika voidaan mitata tai vaimennusmateriaalin määrää voidaan arvioida pintojen perusteella. Tilan käyttö määrittää tavoiteltavan jälkikaiunta-ajan. Hyvä jälkikaiunta-ajan tavoite

  • toimisto ja leikkitiloihin 0,4…0,6 s
  • puhelinkoppiin alle 0,45 s
  • kotiteatteriin 0,3…0,4 s
  • vanhusten palvelutalon olohuoneeseen 0,5s
  • olohuoneeseen 0,5…0,8s
  • puhesaliin alle 1,0s

Yeseco tarjoaa vaimennusmateriaalin määrän laskentapalvelua.

Miten akustiikkatuotteiden vaimennuskykyjä voidaan verrata toisiinsa?

Yesecon tuotteiden vaimennuskyky on parasta A-luokkaa, eivätkä ne tarvitse taakseen ilmarakoa. Akustiikkatuotteiden tehossa on suuria eroja. Ohuet ja kovatkin materiaalit, kuten tekstiilit ja huonekalut, vaimentavat hieman ääntä, mutta vasta hyvä akustiikkatuote vaimentaa ääntä tehokkaasti.

Yesecon tuotteet on mitattu VTT:llä. Esimerkiksi kuvatulostetun Yeseco Still T tuotteen standardien EN ISO 354 / EN ISO 11654 mukaisesti mitatun tuotteen painotettu äänenvaimennuskerroin αw 1,0, joka kertoo tuotteen vaimennuskyvyn olevan paras mahdollinen 100%.

Kuinka tuotteiden äänenvaimennuskerrointa voidaan verrata?

Moni tuote vaatii taakseen ilmaraon muuttamaan vaimennusta puheäänille sopivaksi.

Kun ilmoitettu asennuksen kokonaiskorkeus on sama, kuin tuotteen paksuus, voidaan ilmoittettua äänenvaimennuskerrointa αw verrata suoraan Yesecon tuotteiden äänenvaimennuskertoimiin.

Kuinka samaan lopputulokseen tarvittavaa akustiikkatuotteiden määrän eroa voidaan verrata?

Jotta lopputulos on sama, on eri materiaaleilla saatavan kokonaisvaimennuksen oltava sama. Vertaaminen tehdään vaimennuksen jälkeen jäljelle jäävän äänen kautta. Esim. jos äänenvaimennuskerroin αw on 0,97, eli äänen vaimennus on 97%, jää äänestä vaimenematta 3%.

Jos äänen vaimennus olisi 80%, jäisi äänestä vaimenematta 20% ja toisellakin vaimennuskerralla vielä 4%. Tällaista materiaalia tarvitaan siis yli 2 kertaa enemmän kuin 97% vaimentavaa materiaalia.

Seuraava taulukko kuvaa määrän eroa suhteessa 97% vaimentavaan tuotteeseen.

95% 1,17
90% 1,52
85% 1,85
80% 2,18
70% 2,91
60% 3,83
50% 5,06
30% 9,83
20% 15,71
10% 33,28
5% 68,36

Kun akustiikkamateriaalia hankitaan akustiikkaongelman poistamiseksi, kannattaa valita tehokas Yesecon akustiikkatuote. Silloin haluttu äänen vaimennus saavutetaan kustannustehokkaasti, kun tarvittava akustiikkamateriaalin määrä on vähäinen. Samalla sisustuksellinen vapaus säilyy, kun kaikkia paikkoja tarvitse vuorata akustiikkamateriaalilla.

Mihin niitä sijoitellaan?

Akustiikka paranee, kun äänenvaimennusmateriaalia sijoitetaan tilaan tasapainoisesti, sijoittamalla kovan pinnan vastapuolelle ääntä vaimentavaa materiaalia. Kaiun poiston optimitulos saavutetaan, kun akustiikkamateriaali sijoitetaan lähelle puhujia kuten pöydän taakse ja päätyyn. Häiritsevän äänen eteneminen voidaan katkaista sijoittamalla akustiikkamateriaali äänen heijastumiskohtaan. Paras asennuspaikka on äänen ensimmäisessä heijastuskohdassa vähintään +/- 40 cm korkeudella.