Akustointi

Miksi akustointi on tärkeää?

Melu on häiritseväksi koettua ääntä. WHO:n mukaan melu haittaa terveyttä ja vaikuttaa ihmisten päivittäisiin aktiviteetteihin koulussa, töissä, kotona ja vapaa-ajalla. Melu voi häiritä unta, aikaansaada sydän- ja psykofyysisiä oireita, vähentää suorituskykyä sekä aiheuttaa ärtymystä ja sosiaalisen käyttäytymisen muutoksia. Oppimisympäristössään melulle altistuvien lasten on havaittu kokevan vaikeutta erottaa sanoja ja heillä on havaittu kognitiivisen kehityksen viiveitä. Krooninen melualtistus voidaan yhdistää koululaisten huonoon luetun ymmärtämiseen ja lasten mielipahaan. Keskimääräisen melutason ei tulisi päivälläkään olla yli 35dB. Tilojen kaikuminen lisää melua.

Kenenkään ei pitäsi joutua kärsimään melusta, sillä meluongelmat voidaan ratkaista. Melulle tulisi aina tehdä jotakin, sillä eihän kukaan halua melun aiheuttamia terveyshaittoja.

Meluton tila koetaan miellyttäväksi, kun ääntä ei tarvitse korottaa tullakseen kuulluksi. Tuottavuus on parempi, koska huomiokyky säilyy ja keskittyminen on helpompaa. Meluttomuuden tukema parempi fyysinen ja psyykkinen terveys on hyväksi jokaiselle, niin työntekijälle kuin työnantajallekin.

Hyvä akustiikka parantaa tilojen viihtyisyyttä ja toimivuutta. Tutkimusten mukaan avokonttoreissa toimivat yritykset hukkaavat työntekijöidensä tehokasta työaikaa jopa 86 min/pv/hlö. Häiritsevintä on toisten ihmisten selvänä erottuva puhe. Äänihäiriöiden minimointi on kannattava investointi, joka maksaa itsensä takaisin jopa alle vuodessa.

Kaikuminen, puheen ymmärrettävyys ja yksityisyys

Kaiku syntyy ääniaaltojen heijastuessa seinistä ja hälvenee vain, kun ääniaallot kohtaavat vaimentavan pinnan. Mitä suurempi tila ja mitä kovemmat pinnat ovat, sitä kauemman aikaa kaikuminen kuuluu huoneessa, eli sitä pidempi on huoneen mitattavissa oleva jälkikaiunta-aika.

Kaikuminen lisää melua ja tekee puheen erottamisesta vaikeaa. Kun ihminen ei saa toisen puheesta selvää, hän tiedostamattaan korottaa ääntään, joka taas lisää melua. Hiljaisessa huoneessa kuuluva toisten erotettava puhe häiritsee keskittymistä.

Kaiun poistaminen huoneesta tekee huoneesta hiljaisemman. Toisten äänten erottumista voidaan vähentää estämällä ja vaimentamalla puheäänten etenemistä.

Palvelupisteissä, kuten pankissa, terveyskeskuksessa ja  apteekissa puhutaan ihmisten yksityisasioita. Silloin on tärkeää varmistaa akustisilla ratkaisuilla, että puhutut asiat eivät leviä “kaikkien kuultavaksi”.

Miten akustiikkapaneeleita sijoitellaan?

Tyypillinen kaikuva ääni syntyy ihmisten puheesta.  Ihmisen ääni kuuluu selkeimpänä ja voimakkaimpana suoraan edessä.  Siksi kaikumaan lähtevää ääntä voidaan hiljentää akustiikkapaneelilla heti puhujan edessä seinällä. Vastaavasti avokonttorissa sekä palvelupisteessä voidaan tilaan lähtevän äänen voimakkuutta  hiljentää puhujan edessä akustiikkasermillä. Puheääni kuuluu ihmisestä myös sivuille ja ylös. Näitä ääniä voidaan vaimentaa puhujan sivulle asennetulla akustiikkapaneelilla ja -sermillä sekä yläpuolelle asennetulla akustiikkapilvellä. Tämän huomiointi on erityisen tärkeää palvelupisteissä.

Akustiikka paranee, kun äänenvaimennusmateriaalia sijoitetaan tilaan tasapainoisesti, sijoittamalla kovan pinnan vastapuolelle ääntä vaimentavaa materiaalia. Kaiun poiston optimitulos saavutetaan, kun akustiikkamateriaali sijoitetaan lähelle puhujia kuten pöydän taakse ja päätyyn. Häiritsevän äänen eteneminen voidaan katkaista sijoittamalla akustiikkamateriaali äänen heijastumiskohtaan. Paras asennuspaikka on vähintään +/- 40 cm korkeudella äänen ensimmäisessä heijastuskohdassa, jolloin tilaan syntyvä kaikuva ääni jää hiljaisemmaksi ja pöydässä istuttaessa kuultava kaikuminen jää pienemmäksi.

Aina ei ole mahdollista sijoittaa akustiikkapaneeleita näihin parhaisiin kohtiin.  Silloin huoneen kaikumista voidaa tarkastella ns. Sabinen kaavalla, joka kertoo kaikumisen, tilan suuruuden ja tilan pintojen kaikumisen välisen suhteen.

Aina ei ole myöskään mahdollista hankia akustiikkatuotteita niin paljon kuin tarvitsisi tai haluaisi, mutta Meluongelmaa kannattaa aina alkaa ratkaisemaan heti ja hankkia vaikkapa vain yksi Yesecon akustiikkapaneeli, sillä jokainen niistä parantaa tilan akustiikkaa.

Kuinka paljon akustiikkatuotteita tarvitaan?

Tilan kaikuminen lisää tilan meluisuutta. Siksi akustiikkapaneeleilla pyritään pienentämään tilan kaikumista. On olemassa luonnonlaki, joka kertoo kuinka huoneen jälkikaiunta-aika, huoneen tilavuus ja  huoneessa olevan äänenevaimennusmateriaalin määrä riippuvat toisistaan, laskennassa käytettävä kutsutaan Sabinen kaavaksi, jonka viesti on yksinkertaistettuna seuraava:

Jos huoneen tilavuus on 100 m3, ja huoneessa on 16 m2 verran absoluuttisesti ääntä vaimentavaa materiaalia, on tilassa kuuluvan kaiun  jälkikaiunta-aika 1,0 s.

Kaavan perusteella voidaan sanoa, että jos kaikuminen halutaan pitää samanlaisena, tarvitaan kaksi kertaa suuremmassa huoneessa kaksinkertainen määrä vaimentavaa materiaalia ja vastaavasti jälkikaiunta-aika puolittuu, kun  vaimentavan materiaalin määrä huoneessa kaksinkertaistetaan.

Akustiikkamateriaalin määrän tarpeen arvioimiseski tulee siis tietää tilan pituus, leveys ja korkeus ja joko mitata tilan jälkikaiunta-aika  tai arvioida sitä huoneenkaton, lattian ja seinien pintamateriaalien perusteella.  Emme ole akustiikkasuunniteluyritys, mutta voimme auttaa sinua hahmottamaan tilaasi tarvittavaa Yeseco-akustiikkamateriaalin määrää.

Tavoiteltava tilan  jälkikaiunta-aika riippuu tilan käytösta:

-toimistotilat enintään 0,6 s

-kokoustila 0,5 – 0,7 s

-puhelinkoppi alle 0,45 s

-päiväkodin ryhmätila alle 0,6 s

-avoin oppimisympäristö 0,4 – 0,5 s

-perinteinen luokkahuone 0,5 – 0,7 s

-ruokailutila 1,2 s

-liikuntatila 1,2 s

-harrastustila 0,8 s

-potilashuone 0,8 s

-hoitotila 0,8 s

-vanhusten palvelutalon olohuoneeseen 0,5 s

-kotiteatterin 0,3 – 0,4 s

-olohuone 0,5…0,8s

-puhesali alle 1,0s

Miten akustiikkatuotteiden vaimennuskykyjä voidaan verrata toisiinsa?

Yesecon tuotteiden vaimennuskyky on parasta A-luokkaa, eivätkä ne tarvitse taakseen ilmarakoa. Akustiikkatuotteiden tehossa on suuria eroja. Ohuet ja kovatkin materiaalit, kuten tekstiilit ja huonekalut, vaimentavat hieman ääntä, mutta vasta hyvä akustiikkatuote vaimentaa ääntä tehokkaasti.

Yesecon tuotteet on mitattu VTT:llä. Esimerkiksi kuvatulostetun Yeseco Still T tuotteen standardien EN ISO 354 / EN ISO 11654 mukaisesti mitatun tuotteen painotettu äänenvaimennuskerroin αw 1,0, joka kertoo tuotteen olevan vaimennuskyvyn asteikolla paras mahdollinen.

Kuinka tuotteiden äänenvaimennuskerrointa voidaan verrata?

Moni tuote vaatii taakseen ilmaraon muuttamaan vaimennusta puheäänille sopivaksi. Kun näin ilmoitettu asennuksen kokonaiskorkeus on sama, kuin tuotteen paksuus, voidaan ilmoittettua äänenvaimennuskerrointa αw verrata suoraan Yesecon tuotteiden äänenvaimennuskertoimiin.

Kuinka samaan lopputulokseen tarvittavaa akustiikkatuotteiden määrän eroa voidaan verrata?

Jotta lopputulos on sama, on eri materiaaleilla saatavan kokonaisvaimennuksen oltava sama. Vertaaminen tehdään vaimennuksen jälkeen jäljelle jäävän äänen kautta. Esim. jos äänenvaimennuskerroin αw on 0,97, eli äänen vaimennus on 97%, jää äänestä vaimenematta 3%.

Jos äänen vaimennus olisi 80%, jäisi äänestä vaimenematta 20% ja toisellakin vaimennuskerralla vielä 4%. Tällaista materiaalia tarvitaan siis yli 2 kertaa enemmän kuin 97% vaimentavaa materiaalia.

Seuraava taulukko kuvaa kuinka paljon suurempi määrä esitetyn vaimennuskertoimen tuottetta tarvitaan, kuin Yesecon 97% vaimentavaa Still T tuottetta.

95% 1,17
90% 1,52
85% 1,85
80% 2,18
70% 2,91
60% 3,83
50% 5,06
30% 9,83
20% 15,71
10% 33,28
5% 68,36

Kaikua poistettaessa, voidaan sama lopputulos saavuttaa yksinkertaisesti  asentamalla koko tarvittava suurempi määrä tilaan, mutta jos tavoitteena on yksityisyyden parantaminen kuten palvelutiskeillä, tilanne onkin ongelmallinen. Tuotteet tulisi asentaa päällekkäin.  Ellei ääntä saada heti vaimennettua tarpeeksi, sitä ei voi enää vaimentaa selektiivisesti sen jälkeen, kun se on jo heijastunut tilaan.

Kun akustiikkamateriaalia hankitaan akustiikkaongelman poistamiseksi, kannattaa valita tehokas Yesecon akustiikkatuote. Silloin haluttu äänen vaimennus saavutetaan kustannustehokkaasti. Kun tarvittava akustiikkamateriaalin määrä on vähäinen, säilyy myös sisustuksellinen vapaus, eikä kaikkia paikkoja tarvitse vuorata akustiikkamateriaalilla.